SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – UAB „Memel LAB“, į. k. 305642015, adresas Bijūnų g. 10A-2, Klaipėda, LT-91223, Lietuvos Respublika .

1.2. Roastersministry.com – elektroninė parduotuvė, internetiniu adresu https://roastersministry.com.

1.3. Pirkėjas – 1) fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais), 2) Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai Roastersministry.com, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Roastersministry.com ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

1.6. Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės Roastersministry.com paslaugų teikimo sąlygos.

1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Roastersministry.com rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

1.8. Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje Roastersministry.com: kavos pupelės namams, kavos įrenginiai bei kita.

BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu Roastersministry.com susijusios sąlygos.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles keisti, papildyti, taisyti. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus Roastersministry.com. Su galiojančia Taisyklių versija Pirkėjai turi galimybę susipažinti Roastersministry.com svetainėje, taip pat yra kiekvieną kartą supažindinami Prekių pirkimo metu.

2.3. Pirkti prekes Roastersministry.com turi teisę visi asmenys, nurodyti šių Taisyklių 1.3 p., patvirtinę, kad yra susipažinę su Taisyklėmis (Taisyklių 2.4 punktas). Pirkėjai, patvirtindami susipažinimą su Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtina, kad jie turi teisę pirkti prekes Roastersministry.com, t. y. atitinka Taisyklėse nurodytą Pirkėjo sąvoką.

2.4. Pirkėjas savo susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą jų laikytis duoda pažymėdamas varnelę prie teiginio: „Susipažinau su elektroninės parduotuvės Roastersministry.com prekių pardavimo taisyklėmis ir „Su jomis sutinku““. Su šiame Taisyklių punkte nurodytu teiginiu Pirkėjas turi galimybę sutikti arba nesutikti pirkdamas elektroninėje parduotuvėje Roastersministry.com.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

PREKIŲ UŽSAKYMAS, PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Apsipirkti elektroninėje parduotuvėje Roastersministry.com gali visi neregistruoti ir registruoti vartotojai.

3.2. Pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiranda ir pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp jų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje Roastersministry.com parduotuvėje išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius.

PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje Roastersministry.com šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Roastersministry.com veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.

5.2. Kai Pirkėjas pasirenka numatytą apmokėjimo ar numatytą pristatymo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais.

5.3. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir priimti jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes viename UAB „Memel LAB“ valdomų prekybos vietų, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktoje prekybos vietoje per Taisyklėse nurodytus terminus.

6.2. Elektroninės parduotuvės Roastersministry.com Pirkėjai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir UAB „Memel LAB“  Privatumo politika, taip pat laikytis jų bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Roastersministry.com numatytos sąlygos.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

PREKIŲ KAINOS, ATSISKAITYMO UŽ PREKES TERMINAI IR TVARKA

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje Roastersministry.com nurodomos eurais su PVM.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

8.3.1. elektronine bankininkyste;

8.3.2. grynaisiais pinigais.

PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

9.1. Pirkėjas turi teisę prekes atsiimti pats arba per nurodytą atstovą, atvykus į vieną iš Pardavėjui priklausančių prekybos vietų (konkreti prekybos vieta, kurioje galimas prekių atsiėmimas, pasirenkamas Prekių užsakymo formavimo metu iš pateikto pasirinkti sąrašo), arba pasirinkti prekių pristatymo paslaugą; pasirinkus pastarąjį variantą, Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui pateikti tikslų prekių pristatymo adresą.

9.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti ar priimti pats arba nurodyti kitą siuntinio gavėją.

9.3. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka kurjerių paslaugą:

9.4.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių perdavimo netinkamam asmeniui.

9.4.3. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.5. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai viename iš Prekių atsiėmimo centrų. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:

9.5.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją telefonu bei elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.

9.5.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.5.3 Apie prekes paruošas atsiimti prekybos vietoje Pirkėjas bus informuotas el. paštu.

9.6. Už pristatymą Lietuvoje, prekes pristatant Pirkėjo pasirinktu adresu, taikomas 3,50 Eur mokestis iki 5 Kg, virš 5 Kg, taikomas 5 Eur mokestis, pasirinkus prekių pristatymą į nurodytą paštomatą – 2,00 Eur. Jei Pirkėjo užsakymo suma (po visų jam priklausančių nuolaidų) atitinka elektroninėje parduotuvėje aiškiai skelbiamą krepšelio sumą 39 Eur (trisdešimt devyni Eur ir 0 ct), nuo kurios pristatymas nemokamas – pristatymo kaina 0 EUR.

9.7. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.

9.8. Prekės Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui tiksliai nurodytu adresu siunčiamos po apmokėjimo gavimo, todėl pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo už prekę (-es) gavimo, išskyrus, kai susiklosto Taisyklių 6.4 punkte numatytos aplinkybės – tokiu atveju prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

9.9. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

9.10. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.11. Pirkėjas, atsiimdamas arba gavęs prekes nurodytu adresu, privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, o prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą.

9.12. Pirkėjui neatlikus Taisyklių 11.11 p. nurodytų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

9.13. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.

9.14. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

10.2. Vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, prekės grąžinamos Pardavėjui, šalinami parduotų prekių trūkumai, nekokybiškos prekės keičiamos į kokybiškas.

10.3. Norint grąžinti prekę, reikalingas raštiškas prašymas dėl prekės grąžinimo.

10.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (punktas netaikomas, jei grąžinama nekokybiška prekė).

10.4.2. Prekė negali būti sugadinta Pirkėjo.

10.4.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (punktas netaikomas, jei grąžinama nekokybiška prekė).

10.4.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

10.4.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir raštišką prašymą dėl prekių grąžinimo.

10.5. Pirkėjas, norintis grąžinti prekę Pardavėjui, privalo grąžinti prekę, kuri atitinka 9.4. Taisyklių punkte esančius reikalavimus. Kitu atveju, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės.

10.6. Pinigai už prekes, kurios buvo grąžintos Pardavėjui, pervedami į mokėtojo banko sąskaitą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.

11.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.